Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  II / 238 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page II / 238 Next Page
Page Background

L

’Instituto Geológico y Minero de España (IGME), amb el suport de

l’OrganismeAutònomdeParcsNacionals, continuaambaquestaguia

la col·lecció de guies geològiques dels parcs nacionals.

L’objectiu fonamental d’aquesta nova sèrie és posar a disposició dels

visitants i estudiosos dels parcs nacionals unes guies on, mitjançant

diversos itineraris, es puguin descriure amb rigor científic i d’una

manera divulgativa els processos geològics observables i les formes

geològiques singulars.

Cada guia va acompanyada d’un mapa geològic en què són

representades les unitats geològiques principals en l’evolució i la

gènesidelpaisatge id’unmapageomorfològicque recull elsprocessos

actiusmés importants que afecten el territori delimitat pel mapa.

La Guia geològica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de

Sant Maurici continua aquesta col·lecció, ja que l’espectacular

morfologia glacial esculpida sobre un substrat de roques granítiques

i metamòrfiques paleozoiques dóna a aquestes muntanyes un gran

nombre d’atractius que no passen desapercebuts als visitants.

Aquestaguia faunadescripció general delsmaterials i delsprocessos

geològics i geomorfològics que afecten el territori inclòs en el parc,

que s’emmarca dins del context d’un massís granític de gran

singularitat. S’hi inclouen també una sèrie de capítols específics dels

itineraris geològics més representatius i la descripció dels elements

i processos geològics genèrics o singulars que es poden observar en

cadascun. Finalment, la guia inclou un annex amb la bibliografia

seleccionada més rellevant i un glossari amb els termes geològics

emprats en els textos.

Roberto RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ