Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  232 / 238
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 232 / 238
Page Background

Parc Nacional d’Aigüestortes

i Estany de Sant Maurici

A

questaguia és la clauper descobrir els secrets geològics

d’aquestmeravellósParcNacionalsituatalcordelsPirineus.

Ladarreraglaciació vadonar llocagransglaceresque van

esculpir les roquesgranítiques formantesveltspics,agulles

esmolades i valls profundes. La roca nua ens mostra una

història tortuosaques’expressaen formadeplecs impossi-

bles, com els que es troben a les calcàries dels Encantats,

odecristallsqueens revelen l’origenmagmàticdelsgranits

del parc. La petjada de l’acció del gel esmostra en forma

de centenars d’estanys que hi ha en tots els seus racons,

unitsper riusque formen suausmeandres oque saltenpa-

rets rocosesdonant llocasorollosescascades.Peròaquesta

guia també ensmostra, per una banda, com l’ésser humà,

al llarg de la història, ha incidit en el paisatge geològic i,

per l’altra, els fenòmensnaturalsquepoden representar un

perill i lamanerad’evitar-los.

GU I A GEOLÒG I CA

3

4

5

6

7

8

1

Estany Gento

Estany de

Colomina

Estany

deMar

Estany de

Saburó

Estany de

Cap de Port

Estany

Vidal

Pic de

Peguera

Tuc de

Saburó

Pic dels

Vidals

Coll de

Saburó

Pic de la

Mainera

Pala

Pedregosa

Refugi de

Colomina

Pas de

l'Ós

Telefèric

Cubeta de Gento

Cubeta de

Colomina-Mar

Cubeta de

Saburó

Cubeta de

Cap de Por

Horn de

Peguera

Horn de

Saburó

Horn de la

Mainera

Horn de la Pala

Pedregosa

Arestes

Arestes

Arestes

Arestes

Glaç

Collada de

difluència glaciar

Collada de

difluència

glaciar