Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 238 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 238 Next Page
Page Background

COL·LECCIÓ

«Guías Geológicas de Parques Nacionales»

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ:

Roberto Rodríguez Fernández

COORDINACIÓ EDITORIAL

AntonioManilla

AUTORDE TEXTOS I MAPES

Albert Martínez Rius

CORRECCIÓDEL CATALÀ

Ferran Alexandri, Jaume Comas i Albert Martínez

FOTOGRAFIES DE COBERTA

Jaume Comas

FOTOGRAFIES

Albert Martínez (excepte les que duen el nom de l’autor)

COL·LABORADORS

Jaume Bordonau (Universitat de Barcelona)

Jordi Cirés (Institut Geològic de Catalunya)

Jaume Comas (Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici)

Sara Figueres (Institut Geològic de Catalunya)

LuisMiguel Martín-Parra (IGME)

Josep AntonMuñoz (Universitat de Barcelona)

Pere Ollé (Institut Geològic de Catalunya)

Ángela Suárez (Institut Geològic i Miner d’Espanya)

JoanManuel Vilaplana (Universitat de Barcelona)

FONTS CARTOGRÀFIQUES

Mapa geològic: fulls del mapa geològic d’Espanya a escala 1:50.000, 2a sèrie (MAGNA) de l’IGME núm.

181 Esterri, i alguns sectors dels fulls núm. 180 Benasc, 213 Bisaurri i 213 Sort.

Mapa geomorfològic: full del mapa geomorfològic d’Espanya a escala 1:50.000, de l’IGME núm. 181

Esterri i

Síntesis cartográfica del glaciarismo surpirenaico oriental

. A:

El glaciarismo surpirenaico:

nuevas aportaciones

. Logroño: Geoforma Ediciones

Mapes topogràfics i model digital d’elevacions: Institut Cartogràfic de Catalunya

Ortofotomapes: Institut Cartogràfic de Catalunya

COMPOSICIÓCARTOGRÀFICA

Albert Martínez

IL·LUSTRACIONS

Albert Martínez

DISENY I MAQUETACIÓ

Maite Rabanal

Reservats tots els drets d’ús d’aquest exemplar. La seva infracció pot ser constitutiva de delicte contra la propietat

intel·lectual. És prohibida la seva reproducció total o parcial, comunicació pública, tractament informàtic o transmissió

sense avís previ i per escrit. Per fotocopiar-ne o escanejar-ne algun fragment, cal sol·licitar autorització a EVEREST

(info@everest.es

), com a titular de l’obra, o a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,

www.cedro.org

).

© Instituto Geológico y Minero de España, IGME

© Textos, mapes i fotografies: Albert Martínez (excepte les que duen el nom de l’autor)

© EDITORIAL EVEREST, S.A.

Carretera de León – A Coruña, km 5, LEÓN

www.everest.es

Atenció al client: 902 123 400

NIPO: 781-11-021-1

ISBN: 978-84-8014-804-7

Dipòsit legal: LE.1000-2011

Printed in Spain

- Imprès a Espanya

Editorial EVERGRÁFICAS, S.L

Carretera de León – A Coruña, km 5

LEÓN (ESPANYA)